Oprichting

De Stichting Limburg Bloeit Op is opgericht op maandag 30 december 2019 en ingeschreven in het handelsregister op dinsdag 31 december 2019. Zij werd door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De stichting is actief in Zuid-Limburg.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Limburg Bloeit Op bestaat uit de volgende leden met hun werkzaamheden en taken:
 • Dhr. Leon Hupperichs - voorzitter
 • Dhr. Johannes d’Ansembourg - secretaris
 • Dhr. Louis Gerrickens - penningmeester

Praktische informatie / ANBI-profiel

 • Rechtsvorm: Stichting
 • Statutaire naam: Stichting Limburg Bloeit Op
 • Handelsnaam: Limburg Bloeit Op
 • Statutaire zetel: Retersbekerweg 88, 6343 PL Klimmen
 • Telefoon: +31683784921
 • E-mail: info@limburgbloeitop.nl
 • Kamer van Koophandel: 76843513
 • RSIN: 860805293
 • IBAN: NL85 RABO 0349 2863 10

ANBI

De Stichting Limburg Bloeit Op is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat levert belastingvoordeel op, zowel voor de stichting zelf als voor instellingen, bedrijven en individuen die er een gift aan doen. Als stichting met een ANBI-status voldoet onze organisatie aan de wettelijke 90%-eis. Dit houdt in dat alle activiteiten die de doelstelling van onze stichting nastreven nagenoeg geheel een algemeen belang dienen.

Financiële verantwoording

Conform de ANBI-regels publiceren wij ieder jaar op onze website een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag) alsook de financiële verantwoording hiervan (jaarrekening), met onze staat van baten en lasten en de balans over het afgelopen jaar. Dit doen wij uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar. Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging middellijk, nog onmiddellijk, zo staat in de statuten van de stichting. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.Stichting Limburg Bloeit Op
Retersbekerweg 88
6343 PL Klimmen

phone +31683784921
mail_outline info@limburgbloeitop.nl

Pagina's
link Home
link Biodiversiteit
link Wat wij doen
link Doe mee
link Over ons
link Blog
link ANBI
Deelnemers
link Service

Informatie
link Colofon
link Disclaimer
link Privacystatement
link Links
© Copyright Stichting Limburg Bloeit Op - Webdesign: Lahuca Software Development