Projectdoelen

Wilde bestuivers

Veel wilde planten en landbouwgewassen profiteren van bestuiving door bloem bezoekende insecten. Van alle bijen wordt de gehouden honingbij over het algemeen beschouwd als de belangrijkste bestuiver voor zowel wilde plantensoorten als voor tuinbouw- en fruitteeltgewassen. Maar ook wilde bijensoorten leveren een belangrijke bijdrage aan de bestuiving. In het licht van dalende aantallen imkers in Nederland, zal de bestuiving door wilde bijen mogelijk nog belangrijker worden. De verwachting is dat ook veel van bestuiving afhankelijke wilde plantensoorten achteruit zullen gaan bij afname van wilde bestuivers.

Wij weten dus, hoe belangrijk bijen en andere insecten zijn voor de bestuiving en de ecologische balans. Het verlies aan biodiversiteit heeft op termijn grote en niet overzienbare ecologische, maatschappelijke en economische gevolgen. Daarom gaan wij aan de slag met een project om voor insecten, maar ook voor vogels en zoogdieren, zoals patrijzen en hazen, nieuwe leefgebieden te scheppen en de biodiversiteit te bevorderen.

Verbinden van natuurgebieden

Zuid-Limburg telt 11, veelal kleine en versnipperde, natuurterreinen, de zogenaamde Natura-2000 gebieden. Deze Natura-2000 gebieden vormen de hoeksteen van het beleid van de Europese Unie voor het behoud en het herstel van de biodiversiteit. De terreinbeheerders kunnen het echter niet alleen af. Het is belangrijk om de versnipperde kleine natuurgebieden meer met elkaar te verbinden om te komen tot een meer samenhangend netwerk van robuuste natuurgebieden. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor agrarisch natuurbeheer maar ook voor breed gedragen initiatieven vanuit de bevolking. De Stichting Limburg Bloeit Op heeft zich tot doel gesteld om door de het realiseren en beheren van flora- en faunastroken (bloem- en kruidenrijke akkerranden, kruidenrijke akkers en bloem- en kruidenrijke graslanden) direct een belangrijke bijdrage te leveren aan de biodiversiteit door nieuwe leefgebieden te scheppen voor bijzondere soorten. Uiteindelijk rekenen de planten en dieren ons af op de leefgebieden die we vanuit de versnipperde natuurterreinen in een groter landschappelijk geheel kunt verwezenlijken. Soorten zijn daarin niet lastig, maar juist een graadmeter voor succes.

Educatie

Ook educatie op het gebied van natuur, landschap en milieu vormt een belangrijk doel van de stichting. Door middel van voorlichting, educatie en burgerparticipatie willen wij het waardebesef en de betrokkenheid van het publiek voor het Zuid-Limburgse landschap verhogen. Meer kennis en betrokkenheid leidt tot een respectvoller en natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee tot een duurzamere en leefbaardere samenleving.

Wat wij aanbieden

Ons project

Ons project is gebaseerd op de participatie van burgers, bedrijven en agrariërs. De boeren bieden ons kansen door hun gronden beschikbaar te stellen. Aan ons project nemen dan ook tientallen boeren uit de regio deel. Zij willen door de aanleg van bloeiende akkerranden en kruidenrijke grasstroken op hun velden, hun bijdrage leveren aan het bevorderen van de biodiversiteit. De kosten voor het zaadmengsel, de inzaai maar ook het onderhoud en het beheer komen voor rekening van de deelnemende boer. De boer wordt hiervoor door ons vergoed. De vergoeding is vergelijkbaar met de gemiddelde opbrengst per hectare van andere gewassen.

Flora- en faunastroken

Door de aanleg van meerjarige bloem- en kruidenrijke stroken versterken wij de biodiversiteit en scheppen waardevolle nieuwe leefgebieden voor insecten en een groot aantal vogel en zoogdiersoorten. Daarnaast verbinden wij de bestaande, sterk versnipperde, kleine natuurgebieden meer met elkaar om zo te komen tot een meer samenhangend netwerk van robuuste natuurgebieden. Bovendien helpen onze flora-en faunastroken mee om CO2-emissies te compenseren en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Dit samen draagt bij aan de gewenste harmonie tussen natuur en economie.

Flora- en faunastroken zijn onontbeerlijk voor het ijverig zoemende insectenvolk. Voor elke soort bloem- en kruidenrijke strook, voor elke grondsoort en voor elke regio zijn er passende bloem- en kruidenmengsels beschikbaar. De door de stichting beschikbaar gestelde zaadmengsels zijn samengesteld uit uitsluitend inheemse bloemen- en plantensoorten. Het mengsel is dusdanig samengesteld, dat er vanaf eind juni tot in oktober altijd iets in de bloei staat. De minimale breedte van de stroken is zes meter. De aangelegde bloemstroken zijn meerjarig, ze worden voor een periode van zes jaar aangelegd. Naast éénjarige plantensoorten worden er ook meerjarige soorten gezaaid zodat er vanaf het tweede jaar ook vanaf het vroege voorjaar bloeiende planten de insecten ter beschikking staan. Een ander voordeel van meerjarige akkerranden is dat ze ook in de winter en het vroege voorjaar als half natuurlijk biotoop een goede overwinteringsplek vormen voor bijen, zweefvliegen en spinnen. In halmen of onder plantenresten kunnen zij hun eieren afzetten en zo op termijn grotere populaties ontwikkelen.

Betrokkenheid

De door de Stichting geworven fondsen worden dus gebruikt voor de aanleg, het onderhoud en beheer van bloem- en kruidenrijke akkerranden, akkers en graslanden. Via een kaart, raadpleegbaar op onze site, kan iedereen zien waar onze bloeiende stroken zijn aangelegd en waaraan alle donaties en giften besteed zijn. Een team van deskundige veldmedewerkers en ecologen zorgt voor de monitoring van de aangelegde stroken gedurende de zesjarige looptijd. Zij begeleiden de deelnemende boeren bij het beheer en onderhoud van de stroken. Natuurlijk zijn de bloemstroken ook voor educatieve doelen te bezoeken, wij organiseren wandeltochten, velddagen en schoolexcursies. Samen met u willen wij onze betrokkenheid voor de biodiversiteit verder uitbouwen. U kunt ons daarbij helpen! Hoe gaat dat?Stichting Limburg Bloeit Op
Retersbekerweg 88
6343 PL Klimmen

phone +31683784921
mail_outline info@limburgbloeitop.nl

Pagina's
link Home
link Biodiversiteit
link Wat wij doen
link Doe mee
link Over ons
link Blog
link ANBI
Deelnemers
link Service

Informatie
link Colofon
link Disclaimer
link Privacystatement
link Links
© Copyright Stichting Limburg Bloeit Op - Webdesign: Lahuca Software Development